Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Conditii de participare in proiect pentru intreprinderi

Intreprinderile cu care organizatia de cercetare va semna contracte subsidiare directe (cuprinzand activitati tip B si/sau C) sau de colaborare (cuprinzand activitati tip D) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • nu isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
 • nu isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole;
 • nu isi desfasoara activitatea in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:

(i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective;

(ii) atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;

 • nu solicita sprijin pentru sustinerea activitatilor de export catre terte tari sau catre alte state membre ale UE (respectiv sprijin legat direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export);
 • nu utilizeaza preferential, in cadrul activitatilor care primesc sprijin, produse nationale fata de produse importate;
 • nu solicita sprijin pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
 • nu sunt in stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
 • nu sunt in situatia sa nu isi fi indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 • reprezentantul legal nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
 • nu sunt obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal si incompatibil cu piata interna;
 • nu sunt “intreprinderi aflate in dificultate”.

Intreprindere in dificultate”, inseamna o intreprindere care se afla in cel putin una din situatiile următoare:

 • in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata (alta decat un IMM care exista de cel putin trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Această situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. In sensul acestei dispozitii, „societate cu răspundere limitata” se refera in special la tipurile de societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
 • in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii (alta decat un IMM care exista de cel putin trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar SECTIUNEA G pag. G-17 financiar selectat), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu aaa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut din cauza pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, „o societate comerciala in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii” se refera in special la acele tipuri de societati mentionate in anexa II la Directiva 2013/34/UE;
 • atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;
 • atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare;

(v) in cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani:

 1. raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; si
 2. capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0.

(l) nu au beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile.

 

Pentru contractele de tip „ajutor de stat” condițiile (a) și (b) de mai sus nu se aplica!

Pentru contractele de tip „de minimis” conditia (f) de mai sus nu se aplica!

In cazul in care o intreprindere isi desfasoara activitatea (principala sau secundara) atat intr-unul din sectoarele mentionate mai sus la literele (a), (b) si (c), dar si in sectoare care nu sunt excluse, sprijinul financiar se acorda pentru sectoarele sau activitatile care nu sunt excluse, cu conditia separarii clare a activitatilor sau a asigurarii unei distinctii intre costuri, care sa asigure ca activitatile desfăsurate in sectoarele excluse nu beneficiaza de finantare in cadrul contractului.

La momentul semnarii contractului subsidiar cu organizatia de cercetare intreprinderile trebuie sa fie inregistrate si sa desfasoare activitati în Romania si sa fie inregistrate in Registrul Potentialilor Contractori.

Intreprinderile care incheie un contract subsidiar tip „de minimis” vor da o declaratie pe proprie raspundere privind ajutoarele de minimis de care au beneficiat pe parcursul precedentilor doi ani fiscali, precum si in anul fiscal in curs. Ajutoarele se calculeaza la nivel de intreprindere unica conform precizarilor din schema „de minimis” aferenta acestei actiuni.

Intreprinderile care incheie contracte de colaborare trebuie sa aiba activitatea CD mentionata in statut sau actul juridic de infiintare.

In acelasi timp, intreprinderile nu au nicio obligatie sa utilizeze numai bunuri produse la nivel national sau servicii nationale si nu au nicio obligatie privind aria geografica de exploatare a rezultatelor obtinute din cercetare, dezvoltare si inovare. 

 

Pentru mai multe detalii, va rugam să ne contactati la adresele de e-mail

Nasta Belc, Director proiect – nastasia.belc@bioresurse.ro

Floarea Serbancea, Responsabil tehnic – floarea.serbancea@bioresurse.ro

Cristina Stanciu, Responsabil comunicare – cristina.stanciu@bioresurse.ro